อรุณ  อุ้มรัมย์

ตำบลเมืองฝางจะว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่ จะว่าเล็กก็ไม่เล็ก ในพื้นที่ ๑๖ หมู่บ้าน จะมีประชากรทั้งสิ้น  ๗,๘๒๗ คน แยกเป็นชาย ๓,๙๔๗ คน หญิง ๓,๕๕๐ คน  จำนวนครัวเรือน  ๑,๗๘๖  หลังคาเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  ต่อพื้นที่ประมาณ ๑๙๓.๑๖ คน/ตารางกิโลเมตร ( ประชากรทั้งหมด ÷ พื้นที่ ๔๐.๕๒ ตารางกิโลเมตร = ความหนาแน่นเฉลี่ย )  การตั้งบ้านของประชาชนในตำบลเมืองฝาง เราจะอยู่กันเป็นชุมชน ส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกอ้อย มีการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง เช่น ดอกไม้จัน เครื่องจักสาน แต่ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลัก

ข้อมูลจำนวนประชากรและหลังคาเรือนจากสำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

บ้านเมืองฝางจะมีจำนวนครัวเรือนและประชาชนมากที่สุด รองลงมา คือ บ้านยางน้อย และบ้านโคกแสลงน้อยตามลำดับ ส่วนหมู่บ้านที่มีจำนวนครัวเรือนน้อยที่สุดและประชาชนน้อยที่สุด คือ บ้านโคกลำดวน รองลงมา คือ บ้านหนองหว้า บ้านโคกปูน และบ้านศรีสมนึก

อื่นๆ

เมนู