จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลศักยภาพตำบล ๑๖ เป้าหมาย พบข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพของคนตำบลเมืองฝาง ดังนี้

ตำบลเมืองฝางมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติฯร่มโพธิ์ ตำบลเมืองฝาง จำนวน  ๑ แห่ง และกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือและรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  โดยมีการทำงานร่วมกันดังนี้

     การดำเนินงานด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  มีระบบควบคุมและป้องกันการรักษาสุขภาพพลานามัยให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัย   ไข้เจ็บ ดูแลให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม โดยส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุและให้การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน

     นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ทุกหมู่บ้าน ปฏิบัติงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุ รวมถึง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ตำบลเมืองฝางมีกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ ดังนี้

  •  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวน ๕๙๐ คน
  •  คนพิการจำนวน ๔๕๘ คน
  •  ผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๑๑๖ คน

ปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมให้ อสม. ประจำหมู่บ้านได้ฝึกทักษะด้านการดูแลสุขภาพด้านการนวดแผนไทยเพิ่มเติม เพื่อให้ประกอบเป็นอาชีพได้นอกเหนือจากการนำมาปฏิบัติงานในหน้าที่อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู