ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  มีดังนี้

การเพาะปลูก  ซึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง มีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ การเพาะปลูกข้าว ซึ่งมีการเพาะปลูกมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ราบจึงเหมาะแก่การปลูกข้าว  นอกจากการปลูกข้าวแล้วยังมีการปลูกผลไม้และพืชผักอื่นๆ อีกด้วย  โดยมีการเพาะปลูกพืชที่สำคัญ  คือ การเพาะปลูกข้าว มีเนื้อที่เพาะปลุกประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ และอ้อยมีเนื้อที่เพาะปลุกประมาณ ๒,๐๐๐ ไร่

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการจำหน่วยและการบริโภค   เช่น   สุกร , ไก่ , เป็ด , โค , กระบือ , ปลา , เป็นต้น

การทำเกษตร นั้นก็ถือเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องกันเลยด้วยนะครับ เพราะมันจะมีผลผลิตต่างๆ ให้เราได้เลือกทำกันตลอดทั้งปี และที่สำคัญนั้น การทำเกษตรในลักษณะแบบนี้นั้น มันก็จะทำให้เรามีความสุข ที่เราได้เลือกทำการเกษตรที่ดีและต่อเนื่องนั่นเอง

อย่างไรก็ตามนั้นการเลือกทำการเกษตรนั้น ก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเกษตรกรทุกคนนั้นมีอาการเพียงพอต่อการบริโภคหรือเปล่า มีงานทำที่ดีหรือเปล่า และที่สำคัญ มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่ และที่สำคัญมากกไปกว่านั้นอีก มันก็ย่อมจะลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดีนั่นเอง อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับสภาพการเป็นอยู่ให้เกษตรกรนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

นายอภิสิทธิ์ สังสีวี

ประเภท นักศึกษา

ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู