บ้านยางน้ำใส คือชื่อของชมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ ในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านยางน้ำใสที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

ทางเราได้เข้าไปอบรมเรื่องโควิด และได้พาชาวบ้านทำความสะอาดบริเวในหมู่บ้านและได้นำแมสและน้ำยาล้างมือไปแจกให้กับช้าวบ้าน และได้อบรมเรื่องสบู่เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู