โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จากไอเดีย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ      บูรณาการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

ข้าพเจ้านาย จักรพงษ์ พงศิริวิลัย ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

  

เมือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าพร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสา U2T ทำดีเพื่อพ่อ  พัฒนาวัดป่าเรไร่และวนอุทยานเขากระโดงกับประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด
มีการทำความสะอาดวัดป่าเรไรเละวนอุทยานเขากระโดง และได้จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกิจกรรมและเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้นได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้จัดกิจกรรมให้แก่วัดป่าเรไรและวนอุทยานเขากระโดงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่มาช่วยกันทำความสะอาดและพัฒนาวัดเป็นอย่างดี

 

 

   

 

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในโครงการได้ปฏิบัติกิจกรรมการทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

 

นายจักรพงษ์ พงศิริวิลัย

ตำแหน่ง กพร. ดำเนินงานประจำตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู