1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
  4. SC05การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

SC05การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน 2564

การพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน เมษายน
 2564

 

นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์

                    ดิฉัน นางสาวเกวรินทร์ ชะรุมรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.)ดำเนินงานในเดือนเมษายน โดยการดำเนินงานในแต่ละวันของดิฉันมีดังนี้ค่ะ

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564  ลงพื้นที่ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิ-วาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียนบ้านกระสัง หมู่ที่ 1 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกคลินิกเพื่อให้บริการคำแนะนำ/สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในงานยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชนดังนี้

-ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน

-นำสินค้า OTOP ในชุมชนมาออกบูทขายสินค้า และเพื่อเป็นประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จัก

ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ใส่ผ้าไทย ในกิจกรรม ผ้าไทย ใส่ยังไงให้สนุก ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นำเข้าข้อมูลหมี่บ้านกองทุนแม่ ข้อมูลแบบตรวจสุขภาพ (แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน) วันที่ 2 เมษายน 2564 เข้าร่วมพิธีทอดผ้า นำยอดเงิน 8900 บาท สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นในช่วงเวลา 13:00 น. ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนเป้าหมาย ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู้ โคก หนอง นา พช. ณ บ้านหนองนกเกรียน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 7 เมษายน ลงพื้นที่อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่14 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 8 เมษายน 2564 ลงพื้นที่อบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพเพียง บ้านหนองจาน หมู่ที่ 7 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ละลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่ครัวเรือนยากจน บ้านโคกอะโตด ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่นลงรับหนังสือราชการในระบบสารบัญอิเล็กทรนิกส์ จะลงรับเป็นประจำของทุกวัน เตรียมเอกสารวาระการประชุมของทางสำนักงาน และช่วงเวลาว่างหลังจากสำนักงานไม่มีงานใดๆแล้วจะอบรมฝึกทักษาะออนไลน์ค่ะ

จากการทำงานในหน่วยงานที่ผ่านมาดิฉันได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานและสัมผัสการลงพื้นที่จริง เห็นความเป็นอยู่ของประชาชน เห็นปัญหาพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือพร้อมกับหน่วยงาน ได้ฝึกทักษะนอกเหนือจากงานภายในสำนักงานเพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองต่อไปค่ะ

Tags:

อื่นๆ

เมนู