เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเดือนแรกของการทำกิจกรรมในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของ ต.เมืองฝาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ประกอบด้วย การแปรรูปผลิตภัทร์จากวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น การทำสบู่ และ น้ายาล้างจาน

การประชุมทำความเข้าใจจากคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ อาจารย์สกร บุษบง และ อาจารย์ชลัท รังสิมาเทวัญ จัดที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง มีผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางเข้าร่วมรับฟังและรับทราบแนวทางการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตรร่วมกัน

กิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ของตำบลเมืองฝาง คือ การเก็บข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย โดยการแบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มเพื่อดูแลแต่ละโซน สมาชิกทั้งสิ้น 4 คน ประกอบด้วย นางสาวกมลชนก สนิทศรี นางสาวสุพัตรา กำรัมย์, นางอรุณ อุ้มรัมย์, และ นายเอกนรินทร์ พรหมประโคน รับผิดชอบโซนบ้านเมืองฝางและบ้านโคกแสลงน้อย ทำการเก็บข้อมูล กองทุนหมู่บ้าน และ​ข้อมูล​จาก​ อสม​ ประจำหมู่บ้าน ในการเก็บข้อมูลนั้นมีวิธีการ สอบถามจากผู้ใหญ่บ้าน หรือ สอบถามคนในชุมชน ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการเก็บข้อมูล คือ ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร และ หลังจากที่เก็บข้อมูลครบทุกหมู่บ้านแล้ว ได้ประชุมสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาบ้านเมืองดู่ ตำบลเมืองฝาง โดยคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ มีการชี้แจงถึงการเขียนบทความ การทำคลิป การเขียนรายงาน

กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานด้วยเปลือกสับปะรด แล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือด้วยว่านหางจระเข้ ในช่วงเย็นปลูกต้นสโน

กิจกรรมการทำสบู่ ด้วยน้ำมันที่ใช้แล้ว

โดยสรุป เดือนกุมภาพันธ์หลังจากประชุมทำความเข้าใจแล้ว กิจกรรมส่วนใหญ่ คือ การเก็บข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จภายในระยะที่กำหนดเรียบร้อย สำหรับกิจกรรมถัดไป คือ การเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01, 02, 06 ข้อมูลศักยภาพตำบล 16 เป้าหมายอย่างละเอียดรายครัวเรือน และข้อมูลสัตว์เลี้ยงในตำบลตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้องการเพิ่มเติม

 

อื่นๆ

เมนู