เปรมกมล ปลงรัมย์

ในการสำรวจข้อมูลครัวเรือนและศักยภาพของตำบลเมืองฝาง  จากกลุ่มเป้าหมาย ๑,๗๖๐ ครัวเรือน พบประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแนวทางแก้ไขปัญหา  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางได้ทำการประเมินผลกระทบเบื้องต้นจากความรุนแรง ความยากง่ายของปัญหา ความสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ และจากความร่วมมือของประชาชนที่ส่งผลกระทบด้านด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการได้ดังตาราง

ลำดับที่ ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหา
1 ถนนพังชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ลำบากต่อการสัญจร ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นทางสายหลักและสายรองภายในตำบล
2 ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร เพื่อรองรับการเจริญเติมโตของหมู่บ้าน
3 ไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนไม่เพียงพอ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนให้เพียงพอ
4 ขาดการพัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ๆได้มาตรฐาน พัฒนากลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ๆได้มาตรฐาน
5 น้ำท่วมขังในบ้านและระบบระบายน้ำในหมู่บ้าน การก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อระบายน้ำ
6 ระบบการจัดการขยะ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฎิกูลในพื้นที่

 

สำหรับช่วงปีที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของตำบลเมืองฝางที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี คือ ปัญหาภัยแล้ง เพราะส่งผลต่อผลผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชหลักที่มีการเพาะปลูกมากที่สุด สำหรับวิธีการแก้ปัญหานอกจากการค้นหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม การขุดลอกคลองเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนแล้ว ก็เป็นการประสานไปยังจังหวัดเพื่อรับบริการน้ำมายังจุดต่าง ๆ เพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวยังคงต้องหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป เนื่องจาก การเจาะน้ำบาดาลไม่สามารถทำได้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมศิลป์ดูแล

 

อื่นๆ

เมนู