1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. ภูมูิปัญญาวัฒนธรรมที่อยู่ประจำถิ่น ถักทอสาน ทอผ้าไหม เเห่งบ้านเมืองโพธิ์หมู่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บทความประจำเดือนพฤศจิกายน)

ภูมูิปัญญาวัฒนธรรมที่อยู่ประจำถิ่น ถักทอสาน ทอผ้าไหม เเห่งบ้านเมืองโพธิ์หมู่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (บทความประจำเดือนพฤศจิกายน)

บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์มีการรวมกลุ่มการทำอาชีพต่างๆเพื่อวัฒนธรรมที่อยู่ประจำถิ่นทางสังคม โดยมีสมาคมแม่บ้านแห่งบ้านเมืองโพธิ์เป็นผู้รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้มีการพึ่งพาตนเองรวมทั่งอนุรักษ์วัฒนธรรมที่อยู่ประจำถิ่น และมีความสามัคคีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยมีการจัดตั้งโครงการ ถักทอสาน ทอผ้าไหม

ชาวบ้านในบ้านเมืองโพธิ์ หมู่1นี้ได้มีการจัดตั้งโครงการที่ชื่อว่าโครงการถักทอสานเพื่อเป็นสินค้าOTOPประจำหมู่บ้าน โดนมีการรวมกลุ่มและได้งบจากส่วนกลางเพื่อมาจัดโครงการนี้ขึ้นมา การถักทอนี้จะแยกออกเป็นได้หลายอย่างเลยได้แก่ การทอผ้าไหม และการทอเสื่อความเป็นมาของโครงเมื่อก่อนชาวบ้านได้มีอาชีพทำนา ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้งรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างหนักจึงทำให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ จึงทำให้เกิดการขาดทุนขึ้น ทำให้ประชาชนต่างพากันย้ายไปต่างจังหวัดเพื่อไปหางานทำ และนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยต่างได้หารือกันเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ภายในชุมชน ทำให้ประชาชนไม่เกิดการว่างงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างไรและก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เสนอโครงการถักทอสานนี้โดยมีการนำเอา การถัก การทอ และ การสานมารวมกันเพื่ดให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ โดยการถักจะเน้นทอก็จะเป็นการทำเอาใยไหม ใยสังเคราะห์ และผ้าฝ้ายนำมาทำเป็นการทอโดยจะทอเป็นผ้าไหมลายต่างๆ ผ้าถุง เสื่อกก เป้นต้น และโครงการนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลเป็นอย่างมากและได้นำรายได้เข้าสู่ประชาชนเป็นอย่างมาก

จุดประสงค์ของโครงการนี้เพิ่่อรักษาวัฒนธรรมภมูิปัญญาที่อยู่ประจำถิ่น เเละทำให้เกิดการพัฒนาเเล้วทำให้คนในชุมชนมีรายได้มากขึ้นและเป็นสินค้าที่นำไปจัดแสดงและขายในงานเว่าประจำอำเภอและงานกาชาดประจำจังหวัด อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และได้เข้ามาชมสินค้าในตำบลแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป

คลิปวิดีโอประจำเดือน

รูปภาพในการทำงาน

อื่นๆ

เมนู