จากการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ ได้พูดคุยกับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ของแต่ละหมู่บ้านได้รวมกันทำ Swot Analysis เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ว่าแต่ละหมู่บ้านมีจุดอ่อน จุดแข็ง ในด้านใดบ้าง และมีโอกาสนำจุดแข็งของชุมชนไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง จึงมีการพูดคุยกับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน
ในตำบลเมืองโพธิ์” อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบครองทั้งสิ้นจำนวน 13,307 ไร่ หรือประมาณ 22.7 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น พื้นที่เพื่ออยู่อาศัย 2,034 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร่) 10,657 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 266 ไร่ และแหล่งน้ำต่าง ๆ 350 ไร่ แบ่งเขตปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านปะคำ หมู่ที่ 3 บ้านพูน หมู่ที่ 4 บ้านประดู่ หมู่ที่ 5 บ้านเมืองเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านไผ่น้อยและหมู่ที่ 9 บ้านจาน ยกตัวอย่าง หมู่บ้านที่ผมได้สอบถามคือ หมู่ที่1 และหมู่6 จากการที่ได้สอบถามเรื่องจุดแข็งของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านสามารถทำการปลูกเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า และชาวบ้านในหมู่บ้านยังมีการทำเสื่อกก ทำให้มีรายได้มาจากส่วนนี้ด้วย มีการการถักจะเน้นการถักโดยใช้วัสดุจากเชือกร่มโดย จะถักเป็นผ้าผันคอ เสื้อคลุม และการถักกระเป๋า และสานตะกร้า
จุดอ่อน ของหมู่บ้านคือ หมู่บ้านไม่มีตลาดที่จะรองรับการขายผลิตภัณฑ์ และในชุมชนไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมาไม่ใช่เขตสัญจรไปมา
อุปสรรค ที่เห็นเหมือนกันคือ เรื่องของงบประมาณในการลงทุน และชาวบ้านคิดว่า ไปทำงานอย่างอื่นจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเลยไม่มีคนที่จะทำ
โอกาสคือ มีการได้รบการอบรมเพื่อสัมมาชีพต่างๆ ทำให้ทราบถึงด้านความเป็นอยู่ ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ผลิตผลของตำบลเมืองโพธิ์ ด้านความเป็นอยู่นั้นชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ใช้ชีวิตเรียบง่าย ด้านอาชีพมีทั้งค้าขาย และรับจ้างทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน ด้านเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ ทำไร่ ทำสวน ทำนา ด้านสัตว์เลี้ยง การทำผ้าไหมและบริโภค ด้านผลิตภัณฑ์ผลิตผล ของตำบลเมืองโพธิ์ ได้แก่ เสื่อกก ผ้าไหม เห็ดนางฟ้า และเห็ดฟาง

วิดีโอประกอบ

 

รูปภาพประกอบ

อื่นๆ

เมนู