หลงรักธรรมชาติ ที่บ้านพูนสุข

                                                                                                   กชกร ทองบางโปร่ง

                 พืช ผักสวนครัวมีความสำคัญต่อชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประกอบอาหาร ชาวบ้านได้ทำการปลูกพืชสวนครัว โดยการหาพันธ์พืชที่มีความจำเป็นใช้ในการประกอบอาหารมาเพื่อปลูกไว้ในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัวมีหลากหลายชนิดและวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน มีทั้งกินใบ กินต้น และกินผล และยังเลี้ยงสัตว์ไว้ในการประกอบอาหาร

      

           นอกจากการทำเกษตรแบบผสมแล้วชาวบ้านยังเลี้ยงไก่ไข่ ทอเสื่อกก เพื่อไว้อุปโภคและบริโภค และจำหน่ายในหมู่บ้าน บางบ้านก็ทอผ้าไหม เพื่อไว้ใส่ไว้ใช้และจำหน่าย และจะยกตัวอย่างบ้านที่ทำเกษตรแบบผสม

ยกตัวอย่างบุคลเด่นในชุมชน นี่เป็นภาพสวนของคุณชะลอม ทะนวลรัมย์ บ้านเลขที่69 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นทำเกษตรแบบผสม โดยในสวนของคุณแม่ จะปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักกวางตุ้ง คะน้า ผักบุ้ง ผักชี ต้นหอม ผักชีลาว มะนาว แตงกวา เป็นต้น ผลไม้ต่างๆที่คุณแม่ปลูก เช่นฝรั่ง มะพร้าว กล้วย มะม่วง และมีสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค เช่น หนูนา ไก่ไข่ และปลา ซึ่งที่สวนของคุณแม่มีบ่อปลาทั้งหมด6บ่อ มีพันธุ์ปลาที่เลี้ยงเช่น ปลาดุก ปลาทับทิม ปลานิล และเลี้ยงไว้เพื่อสวยงาม คือบ่อปลาคาร์ฟ และมีการปลูต้นยางด้วย นอกจากจะปลูกไว้และเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคแล้ว ยังนำไปจำหน่ายในหมู่บ้าน สวนแห่งนี้เป็นการทำเกษตรผสมอย่างแท้จริง

              ปัญที่พบเจอในการทำสวนเกษตรผสมนั้น คือสภาพดินที่ปลูกอยู่นั้นขาดธาตุอาหาร ต้องใช้วิธีธรรมชาติบำบัดคือการใส่ปุ๋ยมูลวัวและมูลไก่ นี่ก็คือความสุขเล็กๆของคนในบ้านพูนสุขที่ว่างจากการทำนาก็จะหันมาเข้าสวน ทำสวน ดูแลพืชผัก ผลไม้ ผลิตผลของตนเอง ความสุขที่ได้ใส่ใจ ได้ปลูก ได้ดูแล นั่นคือความสุขของคุณแม่ชะลอม ทะนวลรัมย์

อื่นๆ

เมนู