รวมพลังจิตอาสาพิทักษ์เมืองโพธิ์

                          บวรรัตน์      ปทุมมณี 

               ข้าพเจ้านางสาว บวรรัตน์  ปทุมมณี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทบัณทิตจบใหม่   SC01 เริ่มปฏิบัติงานโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

               ทางคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงานโดยผ่านแอพพลิเคชั่น
Google meetในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งเกี่ยวข้องกับแบบสอบถามการประเมินผล  กระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจตรงกันตรงตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้  หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติได้แบ่งงานในการลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถามโดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหัวข้อเรื่อง กลุ่มตำบลเป้าหมาย โดยจะมีลักษณะเป้าหมายจะเป็นประธานวิสาหกิจ  ผู้นำชุมชน และ เกษตร(ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ) เช่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรผสมสาน

               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามโดยการเข้าไปสัมภาษณ์
นายทองดร ศรีแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ ซึ่งทางชุมชนได้มีการจับกลุ่มการทำอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้า ซึ่งเมื่อ 5-6 เดือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบโควิดทำให้เห็ดราคาตกและส่งขายออกสู่ตลาดได้น้อย หลังจากมีโครงการ U2T เข้ามาในชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้ตอนนี้เพาะเห็ดขายไม่ทันส่งร้านค้า และมีการวางแผนในอนาคตในการแปรรูปเห็ดเพื่อถนอมให้เห็ดอยู่ได้นาน
                         

               เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกาผู้ปฏิบัติได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามโดยการเข้าไปสัมภาษณ์
นายรังสรรค์ นครศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลเมืองโพธิ์ ซึ่งชุมชนแห่งนี้ได้มีการผลิตโรงน้ำ ชื่อว่า “โรงงานเมืองเหนือ”
ซึ่งเป็นการผลิตน้ำดื่มบรรจุใส่ถังวิ่งส่งตามชุมชนในบริเวณใกล้ๆโดยรายได้เฉลี่ยต่อ 200-300 บาท ต่อวัน หลังจากมีการดำเนินโครงการ U2T เข้ามารายได้โดยเฉลี่ย 500-1200 บาทต่อวัน โดยผู้นำชุมชนได้มีข้อเสนอชี้แนะอยากให้มีโครงการ
ต่อไปอีกเพราะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชน
              เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำแบบสอบถามโดยการเข้าไปสัมภาษณ์นายอาจ ทุรารัมย์ บ้านเลขที่ 53 หมู่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นชาวบ้านเกษตรกรในชุมชน ได้แบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน ไว้ทำนา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อเดินตามเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 9 และยังนำไม้ที่ตัดมาแปรรูปเป็นเตียงนอนแบบปรับได้ เพิ่มอาชีพใหม่เพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
                       
               และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 คณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้กับคนในชุมชนโดยจัดขึ้น ณ วัดบ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ปฏิบัติงานและชาวบ้านรวมถึง คณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการได้ร่วมกันกวาดลานวัด เก็บขยะ พัฒนาบริเวณภายในวัด พร้อมยังบริจาค ปูนซีเม้นต์ จำนวน 50 ถุงอุปกรณ์อื่นๆเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญให้แก่วัดบ้านเมืองโพธิ์
                       

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู