หลังจากช่วงเวลาที่ผ่านมา การลงพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์นั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากต้องป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 แต่หลังจากการเฝ้าระวังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มน้อยลงทำให้สามารถทำการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนได้ และสามารถดำเนินงานได้อีกครั้ง

จากการประชุมการดำเนินงานเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น ได้มีการกำหนดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ ที่ให้คณะผู้ทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมกับคนในชุมชนพร้อมได้แจกเสื้อจิตอาสาประจำโครงการที่ได้ไปทำร่วมกับชุมชน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสำรวจการร่วมงานกันระหว่างโครงการกับตัวแทนในชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ใน 12 หัวข้อหลัก เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์การดำเนินงานที่ผ่านมาว่าสามารถช่วยพัฒนาชุมได้มากเท่าใด

ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการพัฒนาร่วมกับชุมชนก็ได้ผลตอบรับที่ดีมาก แต่เนื่องจากวัตถุดิบที่ชุมชนผลิตนั้น (เห็ด) ขาดตลาดเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากและการผลิตนั้นไม่สามารถทำได้ทันเท่าที่ตลาดต้องการ การนำไปแปรรูปนั้นจึงลดลงเพราะไม่มีวัตถุดิบในการทำการแปรรูปที่เพียงพอ แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เป็นผลเสียมากแต่อย่างใด เพราะทำให้คนซื้อหรือลูกค้านั้นได้รู้จักกับการแปรรูปเห็ดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นนอกจากที่จะนำไปประกอบการทำอาหารปกติทั่วไป

ท้ายนี้ การลงพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ของเดือนนี้ การทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ผลลัพธ์การดำเนินงานร่วมกับคนในชุมชน ถือเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน และสร้างความความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทั้งของคนในชุมชนและคณะผู้ทำงานให้ได้มีกิจกรรมทำร่วมกันหลังจากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้การดำเนินงานชะงักไปชั่วคร่าว

วีดีโอประจำเดือนตุลาคม :

อื่นๆ

เมนู