ในช่วงเดือนที่ผ่านมา จำนวนการผลิตเห็ดของชุมชนตำบลเมืองโพธิ์นั้นถือได้ว่าอยู่ในขั้นขาดตลาดเพราะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลกินเจ จึงมีการใช้เห็ดในการทำอาหารมากยิ่งขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นตามมา ซึ่งได้ว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นนั้น จะทำให้รายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายเห็ดเพื่อนำไปประกอบอาหาร แต่ถึงกระนั้นหากหมดช่วงเทศกาลหรือความต้องการของตลาดลดลง ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างหรือทำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายหรือเก็บเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อนำเห็ดที่ได้ไม่ได้ออกจำหน่ายหรือส่งออกมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบลูกชิ้นเห็ด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ได้มีการจัดอบรมการทำลูกชิ้นจากเห็ด ให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการทำลูกชิ้นจากเห็ดให้เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจำชุมชนเมืองโพธิ์ เพื่อแปรรูปและจำหน่ายเห็ดที่ได้เพาะเลี้ยงไว้ ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นผลดีเพราะนอกจากประชาชนจะได้ความรู้ในการทำลูกชิ้นจากเห็ดแล้ว ยังได้แนวทางในการประกอบอาชีพจากผลิตผลของชุมชนที่นอกจากจะเป็นการทำเห็ดสวรรค์ที่ได้อบรมไปเมื่อต้นโครงการแล้ว ยังได้ในส่วนของการทำลูกชิ้นเห็ดอีกด้วย

หากแต่ความต้องการของตลาดเห็ดนั้นยังคงสูงอยู่ จึงทำให้เห็ดที่จะนำมาใช้แปรรูปนั้นมีไม่มากพอ แต่ถึงกระนั้นการอบรมให้ความรู้กับคนในชุมชนนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งเกิดประโยชน์กับทั้งตัวผู้อบรมและผู้เข้าอบรมทุก ๆ ท่าน จากนี้การดำเนินงานต่อไปก็คือการทำการตลาดของลูกชิ้นเห็ด และเห็ดสวรรค์เพื่อให้ผู้คนหรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะจำหน่ายได้รู้จักกับผลิดภัณฑ์ของชุมชน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชนที่สนใจในการจำหน่ายสินค้าแปรรูปที่เกิดขึ้นมาใหม่จากความร่วมมือกันของผู้อบรมและผู้เข้าอบรมทุก ๆ ท่าน ท้ายนี้ทางโครงการก็ได้เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการแล้ว หวังว่าความรู้ต่าง ๆ ที่โครงการได้ทำการอบรมให้กับชุมชนจะเกิดประโยชน์แก่คนในชุมชนได้ไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุก ๆ ท่านและคณะผู้ทำงานที่ได้ทำงาน จัดเตรียมงานต่าง ๆ และให้ความรู้กับคนในชุมชน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน :

อื่นๆ

เมนู