เกษตรผสมผสานสู่รายได้ครัวเรือน

ศรีแพร  สวัสดิ์รัมย์

               เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที่มีการปลุกพืชและการเลี้ยงสัตว์  มีสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันโดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละชนิด  จะต้องสามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสม  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีความสมดุลของสภาพแวดล้อม  และเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการทำเกษตรหลากหลายกิจกรรมนั้นต้องทำในพื้นที่และระยะเวลาเดียวกัน  เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช  โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นา เช่น ดิน น้ำ แสงแดดและอากาศอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลทางสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

               เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ สอบถามข้อมูลนางประคอง เจียสารัมย์ อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองโพธิ์ เริ่มทำการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2526 มีที่นาไร่สวนประมาณ 31ไร่ ยึดอาชีพทำนามาตลอด เป็นระยะเวลา 38 ปี  พื้นที่ปลูกข้าวในแต่ละปีจะประสบปัญหามากมาย ฝนทิ้งช่วงบ้าง โรคข้าว ข้าวราคาถูก ถูกเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลางก็ตาม และด้วยวัยของตัวเองที่เริ่มแก่ตัวจึงหันมาริเริ่มทำเกษตรผสมผสาน น้อมนำตามแนวพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ.2562 เพราะเล็งเห็นช่องทางที่ก่อให้เกิดอาชีพและนำมาซึ่งรายได้สู่ครัวเรือนโดยใช้พื้นที่นาประมาณ 5 ไร่ มาประยุกต์ใช้  มีการบริหารจัดการทรัพยากรดินภายในพื้นที่ของตนเอง ให้มีความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุด           

               นอกจากนี้ได้บริหารจัดการน้ำ โดยมีการขุดคลองทำเป็นแก้มลิง เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ขุดสระเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม และเลี้ยงวัวพันธุ์รามัน เลือดร้อย ไก่พันธุ์ไข่ ปลูกข้าว และปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธ์รอบ ๆ บริเวณพื้นที่ การทำเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีกินมีอยู่ มีใช้ในพื้นที่ของตัวเอง เมื่อบริหารพื้นที่ได้สมดุลก็สามารถสร้างผลผลิตที่ดีและขยับขยายไปสู่การทำธุรกิจเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจจะรวมกลุ่ม ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรที่ดำเนินแนวทางเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีเครื่องมือเกษตรต่าง ๆ ตลอดจนตลาดผู้บริโภคของตนเอง เป็นต้น

 

 

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู