“ปุ๋ยอินทรีย์เมืองโพธิ์”

ดารากร  ปลื้มกะมล

          เมื่อเกษตรกรปลูกพืช ปลูกผักต่างๆ แล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายติดต่อกันหลายๆ ปี ถ้าไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ดินจะเสื่อมโทรม เพราะธาตุอาหารพืชในดินหมดไป และอินทรียวัตถุในดินลดลง ดินที่เคยโปร่งร่วนซุยจะเปลี่ยนเป็นดินที่แน่นทึบ และไม่สามารถให้ผลผลิตสูงได้อีกต่อไป จนทำให้ได้ผลผลิตลดน้อยลงดังนั้นเราจึงต้องมีการใส่อินทรียวัตถุ เพื่อปรับปรุงความโปร่งร่วนซุยของดิน และเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชลงไปในดิน เพื่อชดเชยส่วนที่สูญเสียไปกับผลผลิต  

          ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T และคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการประจำตำบลเมืองโพธิ์ ได้มีกิจกรรมดีๆคือการอบรมการทำปุ๋ย จากเศษขยะอินทรีย์ ได้แก่ พวกเศษอาหารที่เหลือใช้แล้ว ใบไม้ใบพืชต่างๆ และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ก้อนเห็ดที่หมดเชื่อแล้ว ที่มีอยู่ในชุมชนหรือในครัวเรือนมาเป็นวัสดุหลัก วันนี้ก็ได้มีการทำปุ๋ยอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ ปุ๋ยหมักกอง  น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และน้ำหมักจุลินทรีย์จากจาวปลวก

         – ปุ๋ยหมักกอง 

 

      – น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

 

       – น้ำหมักจุลินทรีย์จากจาวปลวก

 

 

วีดีโอประจำเดือน

 

อื่นๆ

เมนู