ปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า

นายนราวิชญ์ ลาไธสง

                         

                     เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่ไปร่วมทำปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ณ ศาลา หมู่ที่ 1 บ้านเมืองโพธิ์ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการใช้ทรัพย์กรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาชีพโดยทั่วไปของชาวบ้านเมืองโพธิ์คือการทำเกษตรกรรม ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และอีกอย่างหนึ่งคือการเพาะเห็ดนางฟ้า หลังจากการเพาะเห็ดนางฟ้าจนก้อนเชื้อเห็ดไม่สามารถออกเห็ดได้อีก ชาวบ้านจะทิ้งก้อนเชื้อเห็ดหรือไม่ก็เอาไปเททิ้งตามที่นา

                     การนำก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเก่ามาทำเป็นปุ๋ยหมักจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมี และช่วยลดสารพิษจากปุ๋ยเคมีได้ โดยวัตถุดิบในการทำปุ๋ยอินทรีย์มีดังนี้ ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเก่า ใบไม้ กากน้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำวัตถุดิบทั้งหมดมาผสมกันตามอัตราส่วน ผสมให้เข้ากันจากนั้นน้ำผ้าใบมาคลุมทิ้งไว้ 1-3 เดือน

                 

                     หลังจากปุ๋ยหมักครบ 1-3 เดือนแล้ว สามารถนำปุ๋ยไปใช้ในการเกษตรได้ทันที โดยปุ่ยอินทรีย์ที่ได้จะปราศจากศาเคมี ลดต้นทุนด้านการซื้อปุ๋ย ผลผลิตที่ได้จะเป็นผลผลิตที่ปลอดจากสารพิษ ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค และผู้ซื้อขายต่อไป

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู