เข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการอบรมและเก็บข้อมูลของตำบลเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลถึงผลลัพธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลักจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมด ว่ามีผลเป็นอย่างไร สามารถพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้มากเท่าใด และการพัฒนานี้จะมีความยั่งยืนแค่ไหน

ในวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้กับคนในชุมชน เรื่อง การทำปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดเก่า ซึ่งเป็นของเสียจากการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าที่ได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรภายในชุมชนกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากที่จะเป็นการบริหารทรัพยากรของชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเชื้อเห็ดเป็นรายได้เสริมอีกส่วนหนึ่งของชุมชน ทั้งนี้โดยปกติแล้วชาวบ้านหรือเกษตกรที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้าจะนำก้อนเห็ดที่เก็บเกี่ยวแล้วไปทิ้ง ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยและสิ้นเปลื้องทรัพยากรโดยใช่เหตุ

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นระยะเวลา 9 เดือนเศษ จะได้เห็นได้ว่าทางชุมชนได้มีการเพิ่มขึ้นของอาชีพและรายได้ และหลังจากนี้จะต้องเป็นการสร้างความยั่งยืนให้คนในชุมชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมที่ผ่านมาไปใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อความมั่งคั่งและยั่งยืนของคนในชุมชน

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม :

อื่นๆ

เมนู