น้อมรำลึก ๕ ธันวา

“โคก หนอง นา โมเดล” ตามแนวทางพระราชดำริ

                                                                                                                                                                                      ศรีแพร  สวัสดิ์รัมย์

          ” โคก  หนอง   นา  โมเดล ” คือ   การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร  ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่  เข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โคก หนอง นา  โมเดล  เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง  โดยมีมนุษย์เป็นตัวส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น  อย่างเป็นระบบ                                                                                            นายทองยศ  ทะยานรัมย์  อายุ ๔๑ ปี  บ้านเลขที่ ๑๐๑  หมู่ที่ ๕  ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์  ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่  “โคก  หนอง  นา  โมเดล”  ครัวเรือนต้นแบบ: นายทองยศ  ทะยานรัมย์  บ้านไผ่น้อย หมู่ที่๘  ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -๑๙  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖๔  โดยกรมพัฒนาชุมชนและกระทรวงมหาดไทย  เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่า  จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชน  มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง  ชุมชนเพิ่งพาตนเองได้  โดยนายทองยศ  ทะยานรัมย์ได้ใช้พื้นที่นาประมาณ  ๓  ไร่  ๓  งาน  ๒๓  ตารางวา  ในการเข้าร่วมโครงการและได้ลงมือริเริ่มโครงการ เมื่อวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๔                                         “โคก  หนอง  นา  โมเดล”  น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่๙  ด้านการทำทฤษฎีใหม่  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการน้ำและพื้นที่เกษตร  โดมมีการผสมผสานปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ  โคก  หนอง  นา  จึงเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน   จัดสรรธรรมชาติอย่างสมดุล  โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน  ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ ดังนี้  ๓๐%  สำหรับแหล่งน้ำ  โดยการขุดบ่อทำหนองและคลองไส้ไก่  ๓๐%  สำหรับทำนา  ปลูกข้าว  ๓๐%  สำหรับทำโคกหรือป่า  ปลูกป่า  ๓  อย่าง  ประโยชน์  ๔  อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย  ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ  คือ  มีกิน  มีอยุ่  มีใช้  มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น  และ  ๑๐%  สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์  เช่น  ไก่  ปลา  กบ  เป็ด  หมู  วัวและควายฯลฯ  โดยอัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตรหรือหลักการโดยประมาณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่  ปริมาณน้ำฝนและสภาพแวดล้อม  โคก  หนอง  นา  โมเดลเป็นอีกหนึ่งปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา  ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์จากแนวคิดได้อย่างเห็นผล

 

 

วีดีโอประจำเดือนธันวาคม

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู