การทำปุ๋ยหมักของชาวบ้านตำบลเมืองโพธ์

นายศุภวิชญ์ อุทปา

                         จากที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  ข้าพเจ้าได้คลุกคลีกับชาวบ้านและได้สำรวจอาชีพของชาวบ้านในทุกๆเดือนได้เรียนรู้อาชีพที่น่าสนใจหลายอย่างของชาวบ้านที่นี้  นอกจากอาชีพหลักหลักคือทำนาก็จะมีอาชีพทำไร่  ทำสวน  ปลูกผัก  เป็นอาชีพที่ทำกันเยอะมากในตำบลเมืองโพธ์มีทั้งปลูกสวนแตงกวา  สวนพริก  สวนถั่วฝักยาว  ไว้ส่งขายซึ่งอาชีพเหล่านี้ยังอยู่คู่กับชาวบ้านตลอดไป

ทางคณะผู้ปฎิบัติงานของเราจึงเล็งเห็นความสำคัญของการทำเกษตรหัวใจสำคัญของอาชีพเกษตรคือปุ๋ย  ปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำนา  การปลูกผัก  ต้องใช้ปุ๋ยเป็นต้นทุนและปัจจุบันชาวบ้านก็ประสบปัญหาเรื่องราคาปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยมีราคาแพงมากพวกเราคณะผู้ปฏิบัติงานจึงอยากช่วยชาวบ้านโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการอบรมให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในอาชีพโดยมีชาวบ้านสนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมอบรมในการอบรมครั้งนี้ได้สอนวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

  • ปุ๋ยชีวภาพมีประโยชน์คือช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนสุยอุ้มน้ำได้ดีย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารแก่พืชทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
  • ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุต่างๆมากมายทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ช่วยให้ผักเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและทำให้หน้าดินมีแร่ธาตุอาหาร
  • ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคือเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุและสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชช่วยเร่งปฏิกิริยาในการย่อยสลายทำให้เกิดปุ๋ยในดินเยอะขึ้นและที่สำคัญลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย 30-40% เป็นต้น

ในการอบรมครั้งนี้ชาวบ้านได้รับความรู้และวิธีการทำปุ๋ยเองที่สามารถนำไปใช้เองได้ในอาชีพเกษตรกรทั้งการทำนา  ปลูกผัก  ทำสวน  จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับชาวบ้านได้เยอะมากพวกเราคณะผู้ปฏิบัติงานอยากให้ชาวบ้านได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้นำไปใช้ในระยะยาวต่อไปและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้อยู่คู่ตำบลเมืองโพธิ์ต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู