อบรมการตลาดออนไลน์

อนันตญา จินโจ

      เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามแผนการปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทางหลักสูตรจึงได้จัดการอบรมการตลาดอนไลน์โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ google meet ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์บางส่วน เพื่อเป็นการนำความรู้ไปต่อยอดให้กับการเพาะเห็ดในชุมชน

      จากการลงพื้นที่และการอบรมที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าในพื้นที่ตำบลเมืองโพธิ์ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการรวมกลุ่มการเพาะเห็ด และจากการอบรมการนำเห็ดมาแปรรูปเป็นอาหารแล้ว ต่อไปจะเป็นการหาตลาดเพื่อจัดจำหน่ายอาหารที่แปรรูปจากเห็ด ซึ่งการจากสอบถามประธานกลุ่มเห็ดและสมาชิกภายในกลุ่มให้ข้อมูลว่าในการจำหน่ายสินค้าต่างๆจะจำหน่ายแค่ภายในชุมชนเท่านั้น และชาวบ้านยังไม่มีความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์มากนัก ซึ่งการอบรมการตลาดออนไลน์อบรมในหัวข้อการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การขายผ่าน Facebook การทำ video Content กับ Youtube และการเปิดร้านค้าออนไลน์

     นอกจากนี้การตลาดออนไลน์ยังทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นผู้ที่จะเริ่มทำการตลาดออนไลน์จะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย เตรียมตัววางแผน และมีการปรับตัวเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาว

 

อื่นๆ

เมนู