ลงพื้นที่ไปดูนาข้าวของชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                    สืบเนื่องมาจากที่ผมได้เขียนเรื่องราวตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับการทำนาในตำบลเมืองโพธิ์มาตลอด  และได้ติดตามตั้งแต่ขั้นตอนของเริ่มต้นการทำนา  ปีนี้นับว่าชาวนารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะว่าปีที่แล้วเกิดฝนแล้งทำให้ผลผลิตได้น้อยมาก แต่ปีนี้ต้นข้าวสวยมากและฝนตกต้องตามฤดูกาล คาดว่าจะได้ผลผลิตที่ดี  ที่ผมอยากเล่าเรื่องราวการทำนาช่วงนี้เพราะบรรยากาศท้องทุ่งนาสวยมากและอยากให้เห็นถึงวิธีการปลูกข้าวของชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์

ในช่วงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องเป็นช่วงที่ต้องบำรุงโดยการใส่ปุ๋ย รอฝนมีน้ำก็ใส่ปุ๋ยได้ สูตรปุ๋ยที่ใช้จะเน้น การใส่ปุ๋ยแต่งหน้ารับท้องเร่งแป้งเพิ่มน้ำหนักให้กับต้นกล้าเพื่อเพิ่มจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อร่วงให้มาก เต็มเมล็ดและน้ำหนักดี ก่อนใส่ปุ๋ยต้องกำจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง เพื่อไม่ให้วัชพืชแย้งปุ๋ยจากต้นข้าว ชาวบ้านที่นี้นิยมปลูกพันธ์ข้าวหอมมะลิ กข 15 105 ปลูกข้าวเม็ดใหญ่และข้าวเม็ดเล็กพันธ์พื้นเมือง ชาวบ้านแต่ละคนจะมีเทคนิคการใส่ปุ๋ย สูตรปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ยแตกต่างกันไปแล้วแต่ความชอบ การทำนาของชาวบ้านที่นี้จะอาศัยฝนฟ้าเป็นหลัก  เพราะเป็นข้าวนาปี การใส่ปุ๋ยจึงต้องอาศัยฝน  เพราะถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้เมล็ดข้าวไม่โตเต็มที่และข้าวไม่สมบูรณ์

อาชีพเกษตรกรในปัจจุบันเป็นเกษตรยุคใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยให้ง่ายขึ้น  ผมอยากให้ชาวบ้านที่นี้ได้รับความรู้และพัฒนาการทำนาให้เป็นแบบเกษตรสมัยใหม่ คือการทำนาแบบไม่จำนนต่อดินฟ้าอากาศ    นำเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการรับมือกับสภาพอากาศ เช่นขุดเจาะปั๊มน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ และที่สำคัญอยากให้เป็นผู้ผลิตพร้อมทั้งแปรรูปและจัดจำหน่ายทำเป็นธุรกิจ สามารถค้าขายผ่านระบบออนไลน์บนเครื่องโทรศัพท์มือถือได้

 

อื่นๆ

เมนู