1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC-01โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 อำเภอห้วยราช ตำบลเมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

SC-01โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบ บูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 อำเภอห้วยราช ตำบลเมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เกียรติศักดิ์ ป้ออินเครือได้ลงพื้นที่ วันที่2กุมภาพันธ์ ถึง18กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านเมืองโพธิ์ หมู่1 อำเภอห้วยราช ตำบลเมืองโพธิ์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนและประสานนงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธ์พร้อมผู้นำชุมชนและทำแบบสอบถามกับชาบ้านเพื่อศึกษาพัฒนาชุมชนให้มีความยังยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 1 ตำบล1มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์จากการศึกษาปัญหาที่พบในชุมชนส่วนใหญ่เนื่องจากประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีความยากจน ส่วนคนที่มีมีอยู่มีกิน  ก็ประกอบอาชีพค้าขายและเกษตรกร เช่น การทำนาจะทำแค่ปีละ 1 ครั้งในการทำนาจะลงทุนสูงและในบางปีจะเกิดปัญหาภัยแล้งจึงทำให้มีรายได้ในการทำการเกษตรไม่สม่ำเสมอ รายรับมากกว่ารายจ่ายในการใช้ชีวิตประจำวันดังนั้นประชากรส่วนใหญ่จึงหันไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ในช่วงที่ไม่ได้ทำเกษตรเพราะถ้าไม่หาอาชีพเสริมทำ ประชากรในชุมชนก็จะไม่มีทุนในการเลี้ยงชีพ เพราะส่วนใหญ่ประชากรในหมู่บ้านเมืองโพธิ์จะมีปัญหาความยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์เพราะเกิดจากการว่างงานในช่วงหน้าแล้งเพราะไม่มีน้ำในการเกษตรดังนั้นจึงต้องออกไปทำงานนอกพื้นที่ และปัญหาอีกอย่างที่พบในชุมชนคือน้ำประปาไม่สะอาด ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำประปาไหลบ้างไม่ไหลบ้างจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแบบสอบถามความต้องการของประชากรในชุมชนพบว่ามีผู้สูงอายุและประชากรที่ว่างงานจำนวนมากทั้งนี้คนในชุมชนจึงต้องการให้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเข้ามาอบรมแนะแนวอาชีพเสริมของคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนที่จะได้นำเงินที่มาจากการทำอาชีพเสริม ที่ได้รับการแนะแนวแล้ว จะได้นำเงินมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน ผู้สูงอายุและประชากรที่ว่างงานจะได้มีอาชีพภายในหมู่บ้าน เพื่อประชากรในชุมชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

รูปภาพประกอบ

คลิปวิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู