ในวันที่ 17ตุลาคม ทางคณะอาจารย์และคณะผู้ร่วมปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ที่วัดบ้านเมืองโพธิ์เพื่อประชุมงานและจัดงานจิตอาสามีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ ทางประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากในการประชุมครั้งนี้ ทางคณะอาจารย์และคณะผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลก่อนจะเริ่มกิจกรรมทำจิตอาสาทำความสะอาดวัดบ้านเมืองโพธิ์ โดยคณะอาจารย์และคณะผู้ร่วมปฏิบัติงานมีเสื้อยืดมาแจกให้ประชาชนเพื่อทำจิตอาสา มีเสื้อสีม่วงและเสื้อสีเหลืองเพื่อเป็นจุดเด่นในการทำกิจกรรมร่วมกัน หลังจากแจกเสื้อจิตอาสาเสร็จ คณะอาจารย์ คณะผู้ร่วมปฏิบัติงานและประชาชนได้เริ่มลงมือในการทำจิตอาสาทำความสะอาดวัด ได้แก่ โบสถ์ ห้องน้ำ ที่พักของพระสงฆ์ ถนน และรอบๆบริเวณวัด ทางประชาชนในตำบลเมืองโพธิ์ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีช่วยกันทำความสะอาด บำรุงศาสนสถาน ให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น เป็นที่พักพิงจิตใจของคนในตำบลบ้านเมืองโพธิ์ หลังจากทำความสะอาดวัดเสร็จก็ได้มีการถ่ายรูปรวม มีทั้งคณะอาจารย์ คณะผู้ร่วมปฏิบัติงาน ประชาชน

จิตอาสา คือ การที่เรามีความเห็นและคิดถึงส่วนรวม เพื่อพัฒนาในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น แม้จะเป็นการสละเวลามาทำอะไรบ้างอย่างเพื่อชุมชน แต่เป็นการคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามัคคีของคนในชุมชน ในการทำจิตอาสาเพื่อโยชน์ในการทำกิจกรรมนั้นคือ การทำประโยช์ต่อผู้อื่นหรือส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน มีความสุขในการทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ใช่การให้ทานแต่เป็นการสละเวลาและแรงเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม

อื่นๆ

เมนู