ดำรงธรรมเพื่อประชาชน

สุกัญญา มากะเต

โลกได้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาของความเลื่อมล้ำ ปัญหายาเสพติด หนี้สิน หรือแม้แต่ความคิดที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละปัญหานั้นมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น

จึงทำให้เกิดศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ในการตั้งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีประชาชนเข้าใช้บริการ ร้องเรียน ปรึกษาข้อมูลต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมนั้นมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอและกิ่งอำเภอทุกแห่ง หรือ ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1567 เพื่อที่จะได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่ประชาชนเข้ามาร้องเรียนเป็นจำนวนมากก็คือ เรื่องประเภทขอความช่วยเหลือ เรื่องร้องเรียนประเภทแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนประเภทกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องร้องเรียนปัญหาที่ดิน และเรื่องร้องเรียนประเภททั่วไปตามลำดับ จะเห็นได้ว่าประชาชนต้องการที่พึ่งด้านกฎหมายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การขอรับสวัสดิการจากรัฐบาล การขอคำแนะจากการเสียผลประโยชน์เป็นต้น ทำให้เห็นถึงความเลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยตามชนบท ดังนั้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราชจึงมีชาวบ้านเข้ามาขอความช่วยเหลือ และปรึกษาในเรื่องต่างๆเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยราชพร้อมที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขอความช่วยเหลือ การให้คำปรึกษา หรืออื่นๆ เพื่อที่จะให้ปัญหาของประชาชนได้รับความแก้ไขอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อื่นๆ

เมนู