1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01-บทความประจำเดือน มีนาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้เเก่ประเทศ)

SC01-บทความประจำเดือน มีนาคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบรูณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้เเก่ประเทศ)

ข้าพเจ้า นายสราวุฒิ จันทร์มณี ประเภทนักศึกษา ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร SC01 โครงการยกระดับเศรษฐิจเเละสังคมเเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 เเละ 12 มีนาคม 2564 ณ ต เมืองโพธิ์ อ ห้วยราช จ บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่ในเขตตำบลเมืองโพธิ์เพื่อที่จะเก็บรวมรวมข้อมูลเพิ่มของเเบบฟอร์ม 01 เเบบสอบถามข้อมูลยก       ระดับบุคคล ครัวเรือนเเละชุมชน เเละเเบบฟอร์ม 02 เเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด 19 โดยจะนำข้อมูลมาใช้ในการ   พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเเละสิ่งเเวดล้อมของเเต่ละชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบ   บูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากเเก้วให้เเก่ประเทศ โดยการลงพื้นที่ในเขตหมู่บ้านเมืองโพธิ์ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้   ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้พุดคุยกับชาวบ้านในเเต่ละหลังคาเรือนพบว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เเละการทอผ้าด้าย ว่างงาน   ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ในเเต่ละหลังคาเรือนคือเกิดปัญหาความยากจนเกิดการว่างงานหรือตกงานจากพบกระทบของโควิด การคลาด เเคลนน้ำ น้ำไม่สะอาด

 

 

สรุป จากการสำรวจเก็บข้อมูลหมู่ที่ 1 หมู่บ้านเมืองโพธิ์ ได้ให้ความร่วมมือในการตอบเเบบสอบถามเเละได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ    ภายในชุมชน เเละยังได้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านน้ำไม่สะอาด มีสารเสพติดภายในหมู่บ้าน เกิดความยากจน มีการ    ว่างงาน ไม่มีท่ดินในการทำกินเป็นของตนเอง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำนา รับจ้าง เเละค้าขาย เเละมีความต้องการที่ จะอยากให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองเเละอยากจะทำอาชีพเสริมเพื่อสร้างให้ได้ให้เเก่ครอบครัว ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำ   ข้อมูลดังที่กล่าวมาเพื่อทำการคิดวิเคราะห์ในเชิงข้อมูลสถิติเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู