1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. sc01 ลงสำรวจพื้นที่เเละวิเคราห์หาสินค้าเพื่อนำมาพัฒนาเเละต่อยอด ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

sc01 ลงสำรวจพื้นที่เเละวิเคราห์หาสินค้าเพื่อนำมาพัฒนาเเละต่อยอด ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนเมษายน

นายสราวุฒิ จันทร์มณี

ได้ลงพื่นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะผู้ว่าจ้าง อีกทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลเมืองนาโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการจัดการประชุม และวิเคราะห์ทรัพยากรในตำบล (ตามหลัก SWOT Analysis ) ร่วมกับคณะอาจารย์ผู้ดูแลโครงการและผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน พบว่าในตำบลเมืองนาโพธิ์ มีทรัพยากรชุมชนที่หลากหลาย เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า และในหมู่บ้านเมืองโพธิ์ชาวบ้านบริโภคและจำหน่ายกันเอง ภายในชุมชน แต่ประสบปัญหาหลักส่วนใหญ่นั่นคือ ไม่สามารถเพาะเชื่อเห็ดเองได้ต้องซื้อมาทำให้ผลผลิตหักลบต้นทุนไม่คุ้มทุน จึงไม่ได้มีการรวมกลุ่มพัฒนาตรงจุดนี้

แต่หากการหารือและการได้ร่มวิเคราะห์ครั้งนี้ ก็ทำให้ได้ข้อสรุปผลิตภัณฑ์ที่หน้าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ นั้นคือ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด และด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการที่จะนำข้อมูลนี้ส่งต่อส่วนกลางและประเมินวิธีการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในตำบลที่มากด้วยทรัพยากรนี้เพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู