ต.เมืองโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ของต.เมืองโพธิ์จะเป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง เหมาะกับการทำปศุสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ใช้ในทางการเกษตรและการปศุสัตว์ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เป็นดินแบบราบสูง และยังรวมไปถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละชุมชนนั้น มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนในแต่ละหมู่บ้าน

จากการลงพื้นที่สำรวจและรับทราบข้อมูลจากผู้ดำเนินการรับผิดชอบในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในตำบลนั้น ทำให้เห็นว่าแหล่งทรัพยากร วีถีชีวิตของชาวบ้าน ตั้งแต่เรื่องของการกินอยู่ อาชีพการงาน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน นั้นช่วยให้ชุมชนแต่ละชุมชนมีรายได้เข้าไปหมุนเวียน ทำให้คุณภาพการใช้ชีวิตของคนในชุมชนนั้นอยู่ในระดับที่ดี ทั้งนี้คนในตำบลเองยังใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพที่เห็นกันได้ทั่วไป เช่น การประกอบเกษตรกรรม การทำฟาร์มหนอนไหม การค้าขายของ การทอผ้าไหม เป็นต้น แต่เนื่องการที่เป็นพื้นที่ราบสูงทำให้บางครั้ง ในบางที่ของตำบลนั้น แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ยังรวมไปถึงเส้นทางการเดินทางไปยังแต่ละหมู่บ้านนั้นยังไม่สะดวกมากเท่าไร ทั้งนี้ตัวผู้เขียนบทความจึงขอขอบคุณชาวบ้านทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองและให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์เป็นอย่างสูง

ผลจากการลงพื้นที่สำรวจ “ต.เมืองโพธิ์” อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ พบว่า แต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจได้แก่ ผ้าไหม เสื่อกก และผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถปลูกได้ในแต่ละพื้นที่ของตำบล การประกอบอาชีพที่พบได้แก่ การทำการเกษตร การเพาะเลี้ยงหนอนไหม การผลิตงานฝีมือจักรสาน หลังจากทำการเก็บข้อมูลในเชิงการสำรวจและสัมภาษณ์จากชาวบ้านแล้ว พบว่า ชาวบ้านมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบการปะปา และระบบการเส้นทางการเดินทางของแต่ละชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู