ไผ่น้อย เดอะ ซิตี้

ปิยณัฐ กองแก้ว

         “ ไผ่น้อย ” เป็นชื่อชุมชนที่เต็มไปด้วยร้อยยิ้มและความอบอุ่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายให้ไปดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ โดยข้าพเจ้าต้องลงพื้นที่ไปสำรวจและเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับรับความ  อนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยเป็นคนอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ แนะนำเส้นทาง  และการเข้าถึงชาวบ้านในแต่ละหลังคาเรือน  ซึ่งทางชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุลคล  ครัวเรือน  ชุมชน  และผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

         บ้านไผ่น้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชากร  300กว่าคน  มีทั้งหมด  69  ครัวเรือน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงจะเป็น  เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป และค้าขายเป็นบ้างส่วน ชุมชนไผ่น้อยมีอาชีพเสริมเป็นการทอผ้าไหม เสือกก เพาะเห็ด ซึ่งเป็นการร่วมมือของชาวบ้านบางส่วนที่จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อดูแลในส่วนนี้โดยเฉพาะ ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ สภาพแวดล้อมของชุมชนส่วนใหญ่ร่มเย็น  เพราะเต็มไปด้วยพืชสีเขียวจำนวนมาก และยังมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนาๆชนิด

      ต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและแนะนำเส้นทางให้ในแต่ละครัวเรือน  ซึ่งทำให้การเก็บแบบสอบถามเป็นไปได้อย่างราบรื่นและครบท้วน ถึงแม้จะมีบางบ้านที่เจ้าของบ้านไม่ได้อาศัยอยู่ แต่ก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคอยให้ข้อมูลแทนลูกบ้าน หลังจากที่ได้สำรวจแล้วพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงสัตว์ และจะมีบางส่วนค้าขาย ส่วนภูมิปัญญาชาวบ้านที่พบเห็นก็จะเป็นทางด้าน การทอผ้าไหม เสื่อกก ซึ่งเป็นสมบัติทางปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษาและนำไปพัฒนาเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและชาวบ้านต่อไปในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู