ประชาชนยิ้ม…อำเภอยิ้ม

สุกัญญา มากะเต

การที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้นั้น อันดับแรกต้องให้ประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียม และสามารถตอบความต้องการของประชาชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งเหล่านี้นั้นจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อรัฐรับรู้ปัญหาต่างๆของประชาชน

ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและความต้องของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อบริการประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในการติดต่อราชการให้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น และยังได้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆแก่ประชาชนให้เข้าใจ เช่น การให้ความรู้เรื่องการรับมือป้องกันดูแลตัวอย่างกับไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันนี้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ในเรื่องสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลที่ประชาชนต้องได้รับสิทธิ ให้เกิดความเข้าใจและมีประสิทธิภาพ

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ไม่สามารถเข้ามาใช้บริการในสถานที่ราชการได้ เนื่องจากปัญหาในเรื่องการเดินทางหรือปัญหาทางด้านการเงิน จึงทำให้มีโครงการเข้าไปหาให้บริการประชนชนในชุมชนขึ้น ซึ่งทำให้องค์กรได้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู