1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

หัวใจเกษตรกรรม แหล่งน้ำดำรงชีพ

สิริยากร แก้วพลงาม

          เนื่องด้วยอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ซึ่งในวัฏจักรการทำการเกษตรของชาวบ้านบ้านจานนี้ หัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย หนึ่งในนั้นคือแหล่งน้ำ แต่เนื่องจากหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็ก มีบ่อน้ำประจำหมู่บ้านเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากปีใดน้ำแล้ง แหล่งน้ำขนาดใหญ่ คงเป็นหัวใจสำรองที่สำคัญไม่แพ้กัน

         จากที่ข้าพเจ้า นางสาวสิริยากร แก้วพลงาม ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชากร และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้สังเกตเห็นหัวใจหลักในการหล่อเลี้ยงชีพ และสามารถพัฒนาเป็นจุดเด่นในการดึงดูดการท่องเที่ยวมาได้ด้วยนั่นคือ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่ชาวบ้านร่วมใจกันตั้งชื่อเรียกให้ว่า “แหล่งน้ำทำนบ”

แหล่งน้ำทำนบ เป็นฝายขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญไม่เพียงอยู่ใกล้หมู่บ้านบ้านจาน แต่ยังเป็นหัวใจหลักและเป็นจุดเด่นของทั้งตำบลเมืองโพธิ์อีกด้วย ซึ่งแต่ก่อนเป็นเพียงแอ่งน้ำขนาดเล็ก แต่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันบริจาคที่ดินใกล้เคียง จนปัจจุบันกว้างใหญ่ สามารถอำนวยประโยคเป็นทั้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการสำรองในการเกษตร และข้าพเจ้ายังเล็งเห็นว่า มีแนวโน้มสามารถพัฒนาแหล่งเป็นท่องเที่ยวประจำตำบล เพื่อการพักผ่อนย่อยใจ และสร้างรายได้ให้ชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วย

          และด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงมีความต้องการที่จะนำข้อมูลนี้ส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในงานวิชาการ และประเมินวิธีการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในตำบลที่มากด้วยทรัพยากรนี้ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้ยิ้มได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู