โควิด-19 ในชุมชน

ศรีแพร สวัสดิ์รัมย์

               โรคโควิด-19 คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักใหม่เลย ก่อนที่จะมีการระบาดในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม ปี 2019 ขณะนี้โรคโควิด-19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบในการเป็นอยู่  ความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักของกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน การปรับตัวไม่ได้เลยในบางกิจกรรม รู้สึกวิตกกังวล เครียด เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน ทำให้หลายคนตกงาน ปัญหาหนี้สินและอีกหลายๆอย่างตามมา และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ของภาครัฐ เช่นการสั่งปิดสถานศึกษา การกำหนดระยะเวลาการออกนอกเคหะสถาน การสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์(เจล,สเปรย์)ทำความสะอาดมือหลังการสัมผัสจุดสาธารณะ การเว้นระยะห่างจากสังคม การระบาดของโควิด-19ในประเทศไทยตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันเกิดขึ้น 3 ระลอกด้วยกัน การระบาดระลอกใหม่ล่าสุดระลอก 3 คลัสเตอร์ทองหล่อและนราธิวาสเดือน เมษายน 2564 ทำให้ผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อกระจายไปทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่ละวันไม่ต่ำกว่า 2000 รายต่อวันและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

                การระบาดของโควิด-19 ยังไม่พบผู้ป่วยในชุมชน ประชาชนให้ความตระหนักและปฏิบัติตนในการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการของภาครัฐ การระบาดระลอก 2และ3 นั้นประชาชนเริ่มปรับตัวและคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่กับการระบาดที่มีผู้ติดเชื้ออยู่ระดับหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์เลยเช่นการควบคุมระลอกแรกไม่มีมาตรการการการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ แต่ใช้วิธีกำหนดมาตรการตามพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ประชาชนยังจะได้รับการฉีดวัคซีนอีกด้วย ตำบลเมืองโพธิ์ได้มีมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่ผ่านจากการร่วมมือของผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ได้ตั้งจุดปฏิบัติการคัดกรองโควิด-19 ในแต่ละหมู่บ้านขึ้นเพื่อคัดกรองคนเช้า-ออกในชุมชน ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด และทีมหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองโพธิ์ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ยังมีหน่วยงานของภาครัฐ ได้ออกเยี่ยมช่วยเหลือมอบหน้ากากอนามัย เจลสเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม อาหาร ให้แก่ผู้กักตัว, จุดคัดกรองและประชาชนทั่วไป

               โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 พวกเราชาว u2t ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลสุขภาพ, การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ สเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผงกั้นโควิด พื้นที่ในการจัดการอบรมศาลาประชาคม หมู่ที่8 บ้านไผ่น้อยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและประชาชน มีคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม จุดประสงค์ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกลุ่มเป้าหมายที่มาอบรมได้รับความรู้และสามารถนำกลับไปปฏิบัติใช้เองได้ นอกจากนี้พวกเราชาว u2t ได้รณรงค์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลเมืองโพธิ์ไปรับการฉีดวัคซีน การปฏิบัติดูแลตนเองและคนรอบข้างอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และได้มอบหน้ากากอนามัย เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนชาวตำบลเมืองโพธิ์ และยังได้ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดอีกด้วย

 

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู