ทุ่งวังมุ่งสู่ตลาดออนไลน์

          จากที่มีการประชุมออนไลน์ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมเพื่อนัดแนะลงพื้นที่ไปอบรมณ์ในเรื่องตลาดออนไลน์ ที่ศาลากลางหมู่บ้านหนองเกาะน้อย ในช่วงตอนบ่าย ในการอบรมณ์เรื่องตลาดออนไลน์ ใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการบรรยาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

          การอบรมณ์ผู้จ้างงานได้ทำงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเกาะน้อย ณ ศาลากลางหมู่บ้าน เป็นสถานที่ใช้อบรมณ์ในครั้งนี้ โดยเป็นการอบรมณ์แบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการอบรมณ์ และป้องกันการติดเชื่อโควิด 19 ได้โดยการเว้นระยะห่าง ในการอบรมณ์จะประกอบด้วย โลกของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน โดยมองในสังคมปัจจุบันในการทำตลาดออนไลน์ในชุมชนเพื่อให้สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ โดยการสร้างแนวคิดดี ๆ ในการเริ่มต้น การหาแนวทางในการเริ่มต้น หาสินค้าหรือบริการที่จะนำมาขาย จากตำบลทุ่งวัง การขายผ่าน Facebook โดยมีการสร้างเพจ ใน Facebook เพื่อง่ายต่อขายสิ้นค้า การเลือกภาพที่จะนำมาเป็นรูปในการขายสิ้นค้า ในการอบรมณ์ตลาดออนไลน์ เพื่อให้ช่วยให้ชาวบ้านรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามโคราการ

 

        

 

 

  การอบรมณ์ตลาดออนไลน์ครั้งนี้ ผู้จ้างงานมีจุดประสงค์ เพื่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและเกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชม จึงได้มีกิจกรรมอบรมณ์ตลาดออนไลน์ขึ้น เนื่องสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบันได้มีการระบาดอย่างมาก ผู้จ้างงานได้ปฏิบัติตามมาตรการการระบาดของโควิด19 อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการติดเชื่อเพิ่มของคนในพื้นที่ การอบรมณ์ผ่านไปดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้จ้างงานทุกท่าน

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู