1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. เกษตรบ้านหนองแวง ? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

เกษตรบ้านหนองแวง ? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

เกษตรบ้านหนองแวง

จิรพัฒน์ ใจหนัก

ชุมชนบ้านหนองแวงหมู่ที่ 2 ส่วนมากประกอบอาชีพทำเกษตรกร การทำนาถือเป็นวิถีชีวิต
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวนาได้มีการปรับตัว ปรับเปลี่ยนชนิดพืชตามกระแสตลาดอยู่แล้ว
หากข้าวราคาไม่ดีก็จะหันไปปลูกพืชสวนหรือพืชไร่ชนิด ในชุมชนมีการทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช
เพื่อมีรายได้ของครอบครัวและดำรงชีวิตของครอบครัวโดยมี ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล
การมีภูมิคุ้มกัน ตามหลักเศรฐกิจพอเพียง

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เป็นส่วนใหญ่ของหมู่บ้านหนองแวง
เพราะแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในตำบลทุ่งวัง ที่มากพอจะให้ชาวบ้านทำนา เลี้ยงสัตว์
เพราะมีพื้นที่ปลูกพืชที่อุดมสมบูรณ์ พอที่จะมีรายได้ให้แก่ครอบครัวตัวเอง และเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน
ที่สืบทอดกันมาตั่งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย การทำนาของชาวบ้านเริ่มต้นที่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน
การหว่านข้าวจะมีการหว่านด้วยมือ
พอข้าวออกรวงชาวบ้านก็จะทำการเกี่ยวข้าวโดยการเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวข้าวแล้วนำมาตากให้แห้งเพื่อนำไปใส่ไว้
ในยุ้งข้าวชาวนาจะทำแบบนี่ทุกๆปี


เกษตรกรของบ้านหนองแวง มีการทำนาเป็นหลัก เพราะมีแหล่งในตำบลอยู่แล้ว
ยิ่งเป็นผลดีต่อผลผลิตของชาวบ้าน และเป็นที่ขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือนของบ้านหนองแวง เพราะ
บรรพบุรุษรักษาที่ดินให้ลูกหลานได้อยู่อาศัย ให้ได้มีที่ทำกินเลี้ยงครอบครัวต่อไป

วิดีโอประกอบเดือนพฤษภาคม

อื่นๆ

เมนู