ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน อาทิเช่น เรื่องข้อพิพาททางที่ดิน หนี้นอกระบบ  เป็นต้น โดยมีท่านปลัดและะพนักงานเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานตามขั้นตอนดั้งต่อไปนี้

๑. ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนคำร้อง

๒. เจ้าหน้าที่ประจำห้องศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แล้วบันทึกลงในบัญชีการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอ

๓. ลงข้อมูลในระบบ พร้อมสแกนคำร้องเรียน/ร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

๔. วิเคราะห์/วินิจฉัย/สั่งการ ประสานงานส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ร้องเรียนพร้อมเสนอผู้บังคับบัญชา

๕. ทำหนังสือเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท

๖. ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้มาร้องทุกข์

๗. สิ้นสุดการดำเนินงาน รายงานผลให้จังหวัด

    เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔  ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีส่วนร่วมในการจัดเตรียมงานและสถานที่ รวมทั้งคอยช่วยเหลือและให้บริการในเรื่องต่าง ๆ

 

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการสอบปากคำประชาชน เรื่อง การร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณสมบัติอันไม่เหมาะสม ของผู้ใหญ่บ้าน

             

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการกรมการปกครอง โดยนางสาวเมตตา สินยบุตร    (ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต ๑๓)

 

เนื่องจาก อำเภอแคนดงไม่มีธนาคารกรุงไทย ทางธนาคารกรุงไทยจึงได้มาติดต่อประสานงานลงพื้นที่ให้บริการประชาชน ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเราชนะ  ข้าพเจ้าจึงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับลงทะเบียน “เราชนะ” สำหรับกลุ่มพิเศษหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

กรณีผู้ร้องที่มีปัญหา เช่น นิสัยก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ไม่รับฟังคำชี้แจง สภาพจิตไม่ปกติ

วิธีแก้ไข้ปัญหา คือ ต้องมีความอดทน อดกลั้น รับฟัง ใจเย็น ปล่อยให้ผู้ร้องได้ระบายอารมณ์ เมื่อระบายแล้วยังไม่ลดความตึงเครียด บางกรณีอาจต้องประวิงเวลา เช่น การนำเครื่องดื่ม กาแฟ มาให้ผู้ร้องดื่มเพื่อให้ผู้ร้องได้ผ่อนคลายลง รวมทั้งพยายามเข้าถึงจิตใจของผู้ร้องว่า กําลังได้รับความเดือดร้อนจึงมีความเครียดและควรพูดคุยอย่างเป็นกันเอง อย่าให้มีช่องว่างระหว่างผู้ร้องกับเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง 

  • ได้เรียนรู้การประสานงานกับทุกๆหน่วยงานในที่ว่าการอำเภอแคนดง
  • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง
  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • วางแผนการปฏิบัติงานในเดือนถัดไป
  • พัฒนาองค์ความรู้
  • เรียนรู้งานอื่น ๆ ในหน่วยงาน

สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ข้อมูลการดำเนินงานในขั้นตอนที่ได้กล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของท่านปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยในส่วนการปฏิบัติงานนั้นทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดงได้ยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางกับประชาชนที่ได้มาร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาต่าง ๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

“ เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ ”

อื่นๆ

เมนู