ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนนี้จะมาแนะนำประวัติความเป็นมาของอำเภอแคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.๒๕๓๗ บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ด้วยพื้นที่ ๘๕ ตารางกิโลเมตร  คลุมพื้นที่บางส่วนของ ๑ ตำบล  คือ  ตำบลแคนดง 

 นับแต่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด แม้จะยังไม่มีสำนักงานถาวรในการปฏิบัติงานก็ตาม  ในเบื้องต้นได้ศูนย์ข้อมูลสภาตำบลแคนดงเป็นที่ทำการชั่วคราว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นครั้งแรก ณ ที่แห่งนี้

ปัจจุบันมีอาคารที่ทำการเป็นของตนเองแล้ว สำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓ หมู่ที่  ๑  ถนนแคนดงการะโก   ตำบลแคนดง   อำเภอแคนดง   จังหวัดบุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์ OTOP : กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

งานประเพณี : งานบุญบั้งไฟ อำเภอแคนดง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีขบวนแห่บั้งไฟที่สวยงามยิ่งใหญ่ จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ มีการ มีริ้วขบวนของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

“เมืองต้นแคน แดนยางพารา ตระการตาบุญบั้งไฟ น้ำพุใสบาดาลดี สวยโสภีกุดทะเลสวน ชวนรื่นรมย์ลำตะโคง เกาะมูลหลงหาดปากตาด ประวัติศาสตร์เมืองโบราณ”

            

อื่นๆ

เมนู