ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฎิบัติงานในเดือนมิถุนายน ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

 • ภาพรวมในการทำงาน หน้าที่หลัก คือ ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป งานธุรการ และงานสารบรรณ
  – จัดทำข้อมูล การบรรยายสรุป และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของอำเภอ
  – การดำเนินการเกี่ยวกับงานรับรอง ราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ
  – ดำเนินการงานกาชาด งานสังคมสงเคราะห์และงานสาธารณกุศลต่าง ๆ
  – ปฏิบัติงานเลขานุการนายอำเภอ
  – ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ พัฒนาอำเภอ
  – ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล หมู่บ้าน
  – จัดระบบการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
  – ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชุมของอำเภอ
  – ดำเนินงานโครงการอำเภอเคลื่อนที่
  – ดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่มอบหมายให้อำเภอดำเนินการ แทน
  – ดำเนินงานอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายอำเภอ เช่น การดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายว่าด้วยการรักษา สิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  – ดำเนินการอื่นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น โครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปรับขยายการให้บริการประชาชนของ กระทรวงมหาดไทย โครงการประเทศไทยใสสะอาด การสนับสนุนส่งเสริมการ กีฬาและนันทนาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
  – งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 • รวมทั้งได้มีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน อาทิเช่น เรื่องข้อพิพาททางที่ดิน หนี้นอกระบบ เป็นต้น โดยมีท่านปลัดและะพนักงานเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ โดยในส่วนการปฏิบัติงานนั้นทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดงได้ยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางกับประชาชนที่ได้มาร้องเรียน ร้องทุกข์และปัญหาต่าง ๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
 • ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง เช่น ราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงาน ประเพณีต่าง ๆ การประชุมประจำเดือน ลงพื้นที่พบปะประชาชน
 • กิจกรรมจิตอาสา ช่วยงานที่หน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอแคนดง เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น

     

 

การจัดเตรียมงาน จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวันรัฐพิธี ตั้งโต๊ะหมู่ จัดพานพุ่ม จับผ้าสี ขึ้นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์

 

 

    กิจกรรมจิตอาสา ช่วยกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงพยาบาลแคนดง ช่วยคัดกรอง ลำเลียงประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างตามมาตรการ และเป็นระบบระเบียบ สะดวกต่อการเข้ารับวัคซีน

 

 

 

   

กิจกรรมการประชุม ประชุมประจำเดือน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการในสังกัด

 

 

     

 

ลงพื้นที่ มอบข้าวกล่องพระราชทาน ให้กับประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ต้องกักตัว 14 วัน)

 

อื่นๆ

เมนู