ในวันศุกร์ ที่18 สิงหาคม พ.ศ 2564 ปลัดอำเภอร่วมกับพนักงานราชการและลูกจ้างของที่ว่าการอำเภอสตึก             ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. บิ๊ก คลีนนิ่งเดย์ (Big Cleanning Day) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก เป็นการทำกิจกรรม  สร้างเสริมในหน่วยงานของตนเองเพื่อให้เกิดคุณลักษณะและเตรียมความพร้อมในการเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อให้ผู้ป่วยที่มาจากพื้นที่สีแดงได้พักเข้ารับการรักษาหอประชุมที่ว่าการอำเภอสตึก

                                                    

                                           

                  ความหมายของ 5 ส. คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ ของการทำงาน และจิตสำนึก ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น
ส.1 : สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
ส. 2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย วิธีการ คือ
ส.3 : สะอาด คือ การทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ทำงานพร้อมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ
ส. 4 : สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ วิธีการ คือ
ส. 5 : สร้างนิสัย คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส. จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทำงาน
                 สุดท้ายนี้ก็จะพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์
1.เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
2. บรรยากาศการทางานและสถานที่ทางานดีขึ้น
3.มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกาลังใจดี
4.มีความปลอดภัยในการทางาน
5. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทางาน
6.สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
7.มีสถานที่ทางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
              5ส คืออะไร – องค์กรแห่งการเรียนรู้             บทที่ 2 กิจกรรม 5 ส. - Gitarxq                 เกี่ยวกับ 5ส

อื่นๆ

เมนู