ความภูมิใจของศิษย์หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ

จตุรพงศ์ พรมประศรี

     กระผม นายจตุรพงศ์ พรมประศรี ในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  เกิดและเติบโตที่นี่ จึงมีความคุ้นเคย และผูกพันธ์กับตำบลทุ่งวัง เป็นอย่างดี จนกระทั่งกระผมได้มาเข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำให้กระผมรู้สึกประทับใจและภูมิใจเป็นอย่างยื่ง ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเกิดที่ตนเองอาศัยอยู่ตั้งแต่เด็ก ทั้งจะได้ศึกษารายละเอียดของ ตำบลทุ่งวัง ในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และการได้เข้ามาร่วมดำเนินงานในครั้งนี้นั้นจะเป็นการเพิ่มความสามารถและทักษะใหม่ ๆ ให้แก่ตนเอง มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

     ในส่วนของการดำเนินงานนั้น ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีทั้งข้อมูลระดับบุคคล ระดับครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19  ข้อมูลพื้นฐานของตำบลทุ่งวังนั้น ตำบลทุ่งวังมีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน 1565 ครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษรตกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ เป็นหลัก บางส่วนก็รับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตในหมู่บ้าน เช่นการรับจ้างตัดอ้อย เป็นต้น บางหมู่บ้านก็เป็น หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ในบางหมู่บ้านก็ ยังไม่มีความไม่มั่นคงเท่าที่ควร และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก  ตำบลทุ่งวังมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ชื่อว่า “บึงทัพค่าย” ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกอก หม่ที่ 4 บ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 6 และบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้น้ำในการทำการเกษตรทั้ง15หมู่บ้าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง จึงมีโครงการกระจายน้ำไปให้ครอบคลุมทั้ง 15 หมู่บ้าน กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ   นอกจากนี้ตำบลทุ่งวัง ยังมีหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นโบราณสถานอันเป็นที่เคารพ สักการะคู่บ้านทุ่งวังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ วัดโนสูงทุ่งสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งวังหมู่ที่ 1 บ้านคุ้มต่ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 

     ตำบลทุ่งวังเป็นตำบลที่ มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี มีความอบอุ่น ต้อนรับแขกที่มาเยือนเป็นอย่างดี กระผมในฐานะคนในพื้นที่ จึงมีความประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ทำให้ได้รู้จักพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้น ในการดำเนินงานครั้งนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้าง แต่กระผมจะตั้งใจดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมา กระผมต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งชาวบ้าน และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู