ชาว U2T ช่วยชาวบ้าน ตำบลทุ่งวัง ป้องกัน โควิด 19

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

บทบาทของผู้จ้างงานในการเข้าไปมีส่วนร่วม การทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของแต่ละเดือนนั้น ผู้จ้างงานได้รับหมอบหมายงานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเดือน แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 นี้ ผู้จ้างได้รับมอบหมายงานให้มีการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง เชิงรุกและเชิงรับ ในการเข้าไปให้ความรู้ในการป้องกัน โควิด-19 การจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ การรณรงค์การฉีดวัคซีน ป้องกัน โควิด-19 ด้วย 

  

การมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิดในชุมชน ตำบลทุ่งวัง 

โดยชาว U2T ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ในการจัดทำอุปกรณ์การป้องกันต่าง ๆ เช่น การจัดทำเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ ฉากที่กั้นระหว่างบุคคล เป็นต้น  การทำความสะอาดในพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ศาลาประชาคมชุมชน หอประชุม วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และการรณรงค์ให้พ่อ แม่ พี น้อง ภายในชุมชุนของตำบลทุ่งวัง ได้ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 

โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการให้ลงทะเบียนให้ไปฉีดการทุกคน เพื่อเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องภายในชุมชนทุกคน โดยวัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลนำเข้ามานั้น เป็นวัคซีนที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นวัคซีนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู