ทุ่งวังเมืองเนินสูง

 

  สายฝน เยรัมย์

ตําบลทุ่งวัง อําเภอสตึก ข้าพเจ้าได้ดําเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม ราย

ตําบล แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สํารวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร

บูรณะขจร ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการอํานวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็น

ประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตําบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับ

บุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

 

ตําบลทุ่งวังมีทั้งหมด 15 หมู่บ้านส่วนมากจะมีอาชีพเกษรตกร ทํานา ทําไร่(อ้อย)ซึ่งพื้นที่ส่วนมากจะทําไร่

อ้อยมากกว่า ซึ่งการทําไร่อ้อยนั้นสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนทุ่งวังเป็นจํานวนมาก แต่พอจบฤดูกาลทําไร่

อ้อยเสร็จชาวชุมชนทุ่งวังก็สามารถมีงาน OTOP ที่รองรับประจําชุมชนตําบลทุ่งวัง เช่นงานสานจากต้นกก และต้น

ไหลชึ่งสามารถเอาไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่นกระเป๋า เสื่อ  นอกจากนั้นยังมีการทอผ้าไหมด้วย จึงทําให้ชาวชุมชน

ทุ่งวังมีรายได้ต่อเนื่อง จึงทําให้ชาวชุมชนทุ่งวังไม่ค่อยไปทํางานนอกพื้นที่

ตําบลทุ่งวังมีแหล่งน้ําใหญ่(หนองทัพค่าย)ซึ่งเป็นแหล่งร่วมน้ําหล่อเลี้ยงชุมชน ชาวชุมชนทุ่งวังสามารถใช้

น้ําในแหล่งน้ํานี้เพื่อการทําเกษรตและปลูกผักสวนครัว เช่น ปลูกพริก ปลูกแตงกวา และสามารถหา กุ้ง หอย ปู ปลา

มาดํารงชีวิตได้หรือจําหน่ายให้กับชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งซึ่งหนองน้ํา

นี้สามารถรองรับน้ําได้ปริมาณ 30,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อการทําเกษตรและใช้บริโภคในชุมชนได้ตลอด

ทั้งปี จึงทําให้ตําบลทุ่งวังไม่ขาดแคลนน้ําใช้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนําไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาชุมชนให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู