“ป่าไม้งาม แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ที่ หมู่บ้านหนองทัพค่าย”

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

บ้านหนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ ป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์มาก จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านหนองทัพค่ายอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ซึ่งหมู่บ้านหนองทับค่ายจะมีชลประทานหนองทัพค่าย ที่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และสามารถใช้น้ำในชลประทานหนองทัพค่ายลหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรได้ ประมาณ 2500 ไร่ เก็บกักน้ำได้ระดับสูง ปริมาณน้ำมาก น้ำขาวใสสะอาด ชุมชนได้ใช้เพียงพอ สามารถทำการเพาะปลูกพืชผักไว้บริโภค และยังสามารถจำหน่ายมีร่ายได้ให้กับครอบครัวด้วย อีกทั้งยังอนุรักษ์พันธุ์ปลาหลายชนิด แหล่งรวมนกนานาพันธุ์ ซึ่งเป็นความงามตามธรรมชาติอย่างแท้จริง

ริมชลประทานหนองทัพค่ายด้านทิศตะวันออกยังติดกับ ลำน้ำชี อีกทั้งยังมีการอนุรักษ์ป่าไม้ยืนต้นนานาพันธุ์ สูงใหญ่ร่มรื่น เป็นสถานที่เยี่ยมชมและศึกษาธรรมชาติที่แสนจะสบายอีกด้วย ป่าไม้ที่อนุรักษ์ไว้มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ 

 

ชาวบ้านที่หนองทัพค่าย ชอบเรียกและยกให้ ลำน้ำชีนั้นให้เป็นดั่งสายน้ำหลัก ของชาวบ้านหนองทัพค่ายและชาวตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ต.ทุ่งวัง Ep.02 

 

อื่นๆ

เมนู