สร้างอาชีพ ด้วย OTOP นวัตวิถี

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป  ดาวเรืองรัมย์

OTOP นวัตวิถี ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นอีกหนึ่งโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้าน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง

ใน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีสินค้า OTOP มากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศมาแล้วทั้งสิ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ในการรวมกลุ่มกัน หลังจากว่างจากการทำนา และเกษตรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านหนองเกาะน้อย กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลอง กลุ่มเพาะเห็ดบ้านสมหวัง เป็นต้น

การสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลของตำบลทุ่งวังหาจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละหมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู