“หัวใจ” ชาวหนองทัพค่าย

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป  ดาวเรืองรัมย์

บ้านหนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีจุดเด่น ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินชีวิต การดำรงชีวิตของชาวบ้านหนองทัพค่าย ก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ คือ “บึงหนองทัพค่าย” เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ ที่ชาวบ้านหนองทัพค่าย นำมาอุปโภค บริโภค อีกทั้งยังสามารถนำน้ำในบึงหนองทัพค่ายมาใช้ทำการเกษตร เพาะปลูก พืช ผักสวนครัวต่าง ๆ แล้วนำไปขายสร้างรายได้ให้กับ ชาวบ้านหนองทัพค่ายได้ตลอดทั้งปี หรือหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว จึงทำให้บึงหนองทัพค่ายมีความสำคัญกับชีวิตของชาวบ้านหนองทัพค่าย เป็นอย่างมาก

บึงหนองทัพค่าย ยังเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นชลประทานในหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรได้ถึง ประมาณ 2,500 ไร่ ในพื้นที่ของตำบลทุ่งวัง ซึ่งเป็นชลประทานที่สามารถกักเก็บน้ำได้ระดับสูง สามารถทำการเพาะปลูกพืชผักไว้อุปโภค บริโภคอีกด้วย

กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู