“เปิดประตูสู่ทุ่งวัง”

 

                                                                                                                                   อรวรรณ์ เถิงใจ

             ตําบลทุ่งวัง อําเภอสตึก ข้าพเจ้าได้ดําเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมราย
ตําบล แบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สํารวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร
บูรณะขจร ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในการอํานวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็น
ประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตําบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับ
บุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

             ตําบลทุ่งวังเป็นตําบลหนึ่งในอําเภอสตึกเป็นชุมชนโบราณบริเวณลุ่มน้ํามูลตอนกลาง บนเนินสูงเมืองเก่า
บ้านทุ่งวังในอดีตเรียกว่า “เมืองโตงเนียง” มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน เป็นตําบลที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน มีวิถีการดํารงชีวิตที่เรียบง่าย คนพื้นเมืองมีทั้ง ลาว เขมร ส่วย แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่แตกต่างกันคือ ความความสามัคคี
ในชุมชน ความมีน้ําใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ชาวบ้านตําบลทุ่งวังมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือ “ หลวงพ่อใหญ่ดง
แสนตอ” ที่ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง เป็นพระพุทธรูปสูงใหญ่ปางมารวิชัย เป็นโบราณวัตถุที่เคารพของชาวบ้านตําบลทุ่ง
วังและพื้นที่ใกล้เคียง

           

            อัตลักษณ์ของชุมชนนอกจากการเกษตรและการทําไร่อ้อย ยังมีสินค้า OTOP ที่มาจากการทอกก ไหล ซึ่ง
นํามาแปรรูปเป็นกระเป๋า ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน และยังมีบ้านตาลอง หนึ่งใน 50 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถีระดับประเทศ และการทําเกษตรอินทรีย์ โดยภาพรวมตําบลทุ่งวังเป็นตําบลหนึ่งที่สามารถพัฒนาเป็น
แบบอย่างได้ และยังสามารถนําข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของชุมชน ไปวิเคราะห์ วางแผน ส่งเสริมและยกระดับสินค้า
ของชุมชน และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป

อื่นๆ

เมนู