“กิจกรรมป้องกันโควิดในชุมชน”

          เดือนมิถุนายน เป็นเดือนที่ 5 ของการทำงานที่ตำบลทุ่งวังของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดเริ่มกลับระบาดครั้งใหญ่อีกครั้งนึง ทำให้การทำงานยากขึ้นมีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านยากลำบากยิ่งขึ้น มีทั้งสภาพอาการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการลงพื้นที่ แต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้านอย่างเข้มงวด พวกเราจึงได้มีการประชุมและเริ่มจัดกิจกรรมเชิงรุกในตำบล เพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอุปกรณ์ป้องกันให้กับชุมชน

         การจัดกิจกรรมเฮลแคร์เสริมสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายและความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด–19 รวมถึงวิธีการป้องกันอย่างเข้มงวด ให้กับชาวบ้านตำบลทุ่งวัง เพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันโรคระบาด โควิด-19 เพื่อจะได้ป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ร่างกายแข็งแรง และยังมีกลุ่ม อสม. ของตำบลทุ่งวังเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนของตัวเอง

        เพื่อเสริมสร้างความรู้อีกส่วนหนึ่งให้กับกลุ่ม อสม. และชาวบ้านตำบลทุ่งวังด้วย อีกทั้งยังมีการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันเพื่อมอบให้กับสถานที่ ที่มีความเสี่ยง เช่น โรงเรียน วัด เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 มีการจัดทำฉากกั้นรับประทานอาหาร และทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และแจกแมสให้กับโรงเรียน วัด และชาวทุ่งวังไว้เพื่อให้ป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ต่อไป

   

     

 

อื่นๆ

เมนู