“มิตรแท้ที่ทุ่งวัง”

ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

อภินันท์ จันทร์ภิรมย์

          ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมพร บูรณะขจร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19
         ตำบลทุ่งวัง เป็นตำบลที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักและ ไม่เคยไม่ยินเคยได้ยิน เแต่อำเภอสตึกเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ทั้งหมด 12 ตำบล 175 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้รับโอกาสได้เข้าไปรับสำรวจข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งวังทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลทุ่งวังส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษรตกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และมีผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน เป็นอาชีพที่เสริมที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทาการเกษตร มีการสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก แต่บางเส้นทางก็ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา
          อัตลักษณ์ของตำบลทุ่งวังนอกจากการเกษตร และมีผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และสมาชิกในเครือข่ายทุกคนศักยภาพในการพัฒนาหลายด้าน เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอเสื่อกก ทอเสื่อไหล เสื่อขิด มู่ลี่ สภาพภูมิทัศน์ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ปัญหาผู้สูงอายุ ปัญหาความยากจน ปัญหารายได้ของครัวเรือนและภาระหนี้สิน รวมทั้งผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนและชุมชนในปัจจุบันจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ก็ทาให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนาไปวิเคราะห์ เพื่อวางแผนการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู