“ความประทับใจแรกในทุ่งวัง”

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

    กุลปริยา  คารศรี

      หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.สุรินทร์ เป็นตำบลที่โดดเด่นตำบลหนึ่งในตำบลทุ่งวังเเละข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการหาข้อมูลพื้นฐานและสอบถามข้อมูลโควิด-19 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร บูรณะขจร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวังก็ได้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีและร่วมมือกันให้ข้อมูล ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19 ที่ได้รับกันอย่างดีมาก

      ตำบลทุ่งวัง ตั้งอยู่ที่อำเภอสตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 15 หมู่บ้าน และมีครัวเรือนทั้งหมด 1565 ครัวเรือน ส่วนตัวข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักตำบลทุ่งวังมาก่อนแล้วก็ไม่เคยทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของหมู่บ้านและไม่เคยได้เข้าไปเลยสักครั้ง จากการที่ได้ไปลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลพื้นฐานรวมถึงข้อมูลโควิด-19 แล้วนั้นพบว่าประชากรส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงสัตว์อยู่ที่บ้านเพื่อเลี้ยงชีพและบางส่วนก็จะมีการรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตในหมู่บ้านเช่น อ้อย เป็นต้นเพื่อเป็นการหารายได้เสริม บางส่วนก็ทำเป็นอาชีพหลัก และบางหมู่บ้านอย่างเช่นบ้านตาลอง ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีอาชีพแต่การประกอบอาชีพที่กล่าวมานั้นก็ยังไม่พอเลี้ยงชีพเนื่องจากหลายสาเหตุเช่น ชาวบ้านไม่มีทุนในการที่จะลงทุนเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้และการรวมกลุ่มอาชีพของบางหมู่บ้านก็ยังเจริญเติบโตแบบไม่มั่นคงมากเท่าที่ควร ยังจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมอีกมาก เพราะสภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลทุ่งวังนั้นเหมาะแก่การที่จะทำการเกษตร เนื่องจากมีการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพื่อใช้ในหน้าแล้งและเพื่อใช้ในการทำการเกษตรภายในครัวเรือน และถนนภายในหมู่บ้านก็เป็นถนนคอนกรีตที่ได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังให้จัดสร้างถนนเพื่อให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้สัญจรกันไปมาอย่างสะดวก ซึ่งนอกจากจะมีการประกอบอาชีพหลักแล้วชาวบ้านบางคนก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อประกอบอาหารและเพื่อซื้อขายกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย เช่น หมู่ เป็ด ไก่ เป็นต้น 

     จะเห็นได้ว่าบ้านทุ่งวังเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยกันอย่างอบอุ่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ผู้คนในหมู่บ้านช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี และเมื่อมีแขกไปเยือนแบบพวกเราทางชาวบ้านก็ได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดีและมีความเป็นกันเองอย่างมาก ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและมีความสุขมากๆที่ได้ไปในหมู่บ้านแห่งนี้และจากนี้ต่อไปในระยะเวลาที่ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจก็คาดว่าจะได้ความประทับใจมากขึ้นไปยิ่งกว่านี้แน่นอน

     

   

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

Tags:

อื่นๆ

เมนู