“ทุ่งวัง”วาไรตี้                                       

           ศศิวิมล รสหอม

          ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการรับผิดชอบในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และ สังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯ การลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมพร บูรณะขจร ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ อีกทั้งชาวบ้านตำบลทุ่งวังที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทั้งข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจาก โควิด-19

           ตำบลทุ่งวังซึ่งเป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ โดยจะมีหมู่บ้านทั้งหมด15หมู่บ้านด้วยกัน หากจะพูดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน บริบทโดยรวมของชาวบ้านนั้น ตามที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็คืออาชีพเกษตรกร,รับจ้างทั่วไป,ทำนา,ทำไร่,ทำสวน,ปลูกผัก,เลี้ยงเป็ด,เลี้ยงไก่,ค้าขาย  และมีสินค้า O-TOP ของแต่ละหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว  ซึ่งภายหลังได้มีการรวมกลุ่มอาชีพ แต่ยังไม่ได้เติบโตมั่นคง และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมอีกมาก เป็นชุมชนที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการทาการเกษตร มีการสร้างทำนบเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ด้านการคมนาคมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เพื่อสร้างถนนคอนกรีตให้สัญจรไปมาได้สะดวก

            อัตลักษณ์ของชุมชนนอกจากการเกษตรและ ชุมชนท่องเที่ยวO-TOPนวัตวิถีแล้ว ยังมีวัดโนนสูงทุ่งสว่างหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน เป็นสถานที่กราบไว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวังได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ รดน้ำดำหัว ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เห็นได้เลยว่าตำบลทุ่งวัง เป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในสินค้าo-topและเกษตรกรรม จึงเป็นตำบลนำร่องในด้านนี้ และ เป็นตำบลหนึ่งที่มีรายชื่อในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯที่จะสามารถนำพาให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต                

           สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งวังมากๆที่ให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนไม่มากก็น้อย รวมถึงการมีน้ำใจแบ่งปันไมตรีที่ดีที่น่าจดจำมากๆเป็นสิ่งที่ดิฉันประทับใจที่สุดที่ลืมม่ได้อีกหนึ่งเรื่องในชีวิตของดิฉันเลย และขอขอบคุณโครงการนี้ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ดิฉันได้มีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้มากๆเลยค่ะ รวมถึงคณะอาจารย์ทุกๆท่านที่ค่อยชี้แนะหรือให้คำปรึกษาที่ดีเรื่อยๆมา และพี่ๆน้องๆทุกคนที่ร่วมการทำงานในโครงการนี้ที่ได้สัมผัสถึงการมีสัมพันธไมตรีหรือมิตรภาพดีๆตลอดระยะเวลาที่ทำงานร่วมกันมาซึ่งเป็นความประทับใจอย่างยิ่งสำหรับตัวดิฉันมากๆค่ะ

                                                     

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู