“สัมมาอาชีพมีความสุข ณ บ้านโนนสะอาด”

ชนาธิป จันทนะชาติ

จากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังโดยรวมมาพอสมควร ต่อไปจะนำเสนอการทำมาหากินและอาชีพในชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ 14 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผมนายชนาธิป จันทนะชาติ ได้สอบถามข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน และเดินสำรวจตามการทำเกษตร อาชีพเสริมต่าง ๆ ของชุมชน มีการทอผ้า เพาะเห็ด เผ่าถ่าน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมในการหารายได้ชองประชาชนในหมู่บ้านละรับจ้างตัดอ้อย กรีดยาง ถอนมันสำปะหลังเป็นการหารายได้ในบางช่วง โดยส่วนใหญ่ในชุมชนมีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง จึงมีอาชีพหลักเป็นการทพเกษตรกร ประชาชนในชุมชนเมื่อมีกิจกรรมที่สามารถร่วมทำด้วยกันได้จะมีการร่วมมือกันทำอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยชุมชนบ้านโนนสะอาดไม่ใช่ชุมชนใหญ่มากเหมือนชุมชนอื่น ๆ การติดต่อสื่อสารระหว่างครัวเรือนจึงทำได้ง่าย แต่ห่างไกลจากสถานที่ราชมากหน่อย เมื่อมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะจ้างแรงงานคนในพื้นที่ชุมชนตนเองซึ่งเป็นการสร้างรายให้คนชุมชนได้ดี

กระผมและทีมงานได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ พบว่าหมู่บ้านโนนสะอาดยังมีการ มีอาชีพเสริมที่ส้รางรายในระยะยาวนั่นคือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ ฯลฯ สามารถนำมาเพื่อประกอบอาหารในครัวเรือนของตนเองได้ด้วย การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนมีต้นทุนเพียงซื้ออาหารสัตว์ในบ้างช่วงเท่า ไม่สร้างภาระทางด้านการเงินในครัวเรือนมาก เพราะมีพื้นที่ส่วนตัวในการเลี้ยง

ทั้งนี้ยังได้สอบถามไปยังผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงมีความต้องการที่จะมีอาชีพเสริมหลังจากการทำการเกษตรเพราะบางครั้งบางฤดูการเกษตรทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภค
ในครัวเรือน หรือราคาผลผลิตตกจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายภายในครัวเรือนจึงต้องการจะมีรายได้เสริมอีกทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนส่วนใหญ่ถือว่าดี มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และเส้นทางคมนาคมเข้าถึง ตามเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางอาจไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง แต่โดยรวมก็ถือว่าเส้นทางคมนาคมสะดวก น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอบางพื้นที่

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู